Logo

Návštěvní řád

1. Je zakázáno jakékoli jednání, resp. chování, v jehož důsledku by mohlo dojít k poškození sbírkových předmětů, exponátů, zařízení budovy a expozic, stejně tak ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, či obtěžování ostatních návštěvníků.

2. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se psy (kromě psů vodicích) a jinými zvířaty, s většími zavazadly a předměty, které by mohly být provozu expozic na závadu.

3. Do expozic se nesmí vstupovat s potravinami či nápoji.

4. Návštěvníci nesmějí vstupovat mimo výstavní prostory. Je zakázáno dotýkat se vystavených sbírkových předmětů, exponátů (s výjimkou exponátů určených k interakci) a technického zařízení expozic.

5. Návštěvníci nesmí rušit ostatní návštěvníky příliš hlasitými projevy či používáním hlasitých zařízení.

6. Je zakázáno odhazovat ve výstavních prostorách odpadky a jinak rušit klid a pořádek.

7. Uvnitř celého objektu obchodního domu Kotva platí přísný zákaz kouření a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm.

8. Děti ve věku do 15 let smějí vstupovat do výstavních prostor pouze v doprovodu dospělé osoby.

9. Fotografování bez blesku a filmování je při návštěvě výstavních prostor povoleno pouze pro vlastní potřebu a je zahrnuto v ceně vstupenky. Komerční využití fotografií či video materiálů pořízených ve výstavních prostorách není bez svolení pořadatelů a zpoplatnění přípustné.

10. Návštěvníci jsou povinni bezprostředně opustit výstavní prostory po ukončení otevírací doby, tj. v 20 hodin.

11. Návštěvníci jsou povinni vždy uposlechnout pokynů personálu, které jsou vydané v zájmu zajištění jejich bezpečnosti, ochrany objektu, jeho zařízení a exponátů proti poškození, či zcizení. V opačném případě hrozí návštěvníku vykázání z výstavních prostor bez nároku na vrácení vstupného.

12. Návštěvník, který ve výstavních prostorách způsobí svým zaviněním jakoukoliv škodu, je povinen ji nahradit podle obecně platných předpisů.